Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Peronda Group, S.A. jest Administratorem danych osobowych Użytkownika i informuje go, że dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia (RODO) oraz Ustawy Organicznej 3 /2018 z dnia 5 grudnia (LOPDGDD), podając następujące informacje o przetwarzaniu: 

Cel przetwarzania: Prawnie uzasadniony interes Administratora: utrzymanie relacji handlowej. Za zgodą osoby, której dane dotyczą: do wysyłania komunikatów dotyczących produktów lub usług.

Kryteria retencji danych: dane będą przechowywane nie dłużej, niż jest to niezbędne do utrzymania celu przetwarzania, a gdy cel ten przestanie być niezbędny, dane zostaną usunięte z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zapewniających pseudonimizację danych lub ich całkowite zniszczenie .

Udostępnianie danych: Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że będą do tego prawnie zobowiązane.

  • Prawa Użytkownika:
  • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • Prawo dostępu, sprostowania, przenoszenia i usunięcia danych oraz ograniczenia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Prawo do złożenia skargi do hiszpańskiego organu nadzorczego (www.aepd.es), jeśli uznasz, że przetwarzanie nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Dane kontaktowe w celu skorzystania z praw: Peronda Group, S.A.. Avda. Manuel Escobedo, 26 - 12200 Onda (Castell). E-mail: info@perondagroup.com

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Ronda Guglielmo Marconi, 11 - A - 10 - dpo@perondagroup.es